Uitgelicht:
Advertentie:

Vereniging van Bedrijven Makkum e.o.

De Vereniging van Bedrijven heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen, in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

- het scheppen en in stand houden van een centrale instantie om de in
  lid 1 genoemde belangen tot uiting te brengen.
- Het houden van vergaderingen
- Het voeren van propaganda
- Het geven van inlichtingen
- Het zo nodig vestigen van een bureau voor het secretariaat
- Het opsporen en toepassen van andere middelen, welke aan het doel
  bevorderlijk kunnen zijn.
De leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, vennootschappen onder firma en rechtspersonen, die gevestigd zijn te Makkum en omstreken en een bedrijf (of meer bedrijven) uitoefenen te Makkum en omstreken. Mits het bedrijf industrieel werkzaam is, dan wel kan worden aangemerkt als stuwend dienstverlenend –, of stuwend ambachtelijk- of stuwend toeristisch/recreatief bedrijf. Bedrijven die uitsluitend de detailhandel uitoefenen kunnen geen lid zijn.

Activiteiten Vereniging van Bedrijven Makkum e.o.
 - Jaarlijkse ledenvergadering
- Jaarlijkse feestavond voor haar leden om de contacten onderling te
   verdiepen.
- Nieuwjaarsreceptie
- Jaarlijks in samenwerking met het Bedrijven Platform Wûnseradiel een
   bedrijvenbezoek ter bevordering van de onderlinge contacten bedrijven
   en het gemeentebestuur.

© 2019  Vereniging van Bedrijven Makkum

 Voorzitter  Arnold Walinga
 Secretaris  Cees Jaspers
 Penningmeester  Douwe de Boer  
  Algemene
  Bestuursleden
 Roland van Malsen
 Marco Kaller
 Erwin Vrolijk
 Sibbo Hiemstra

 

 

 
 

Contactgegevens

Vereniging van Bedrijven Makkum e.o.
Postbus 26
8754 ZN Makkum

Telefoon:
0515