Uitgelicht:
Advertentie:

Nieuws

Nieuws uit Makkum en omstreken

Op diepte voor het nieuwe surfseizoen

18-3-2016


MAKKUM Loonbedrijf Workumerwaard uit Workum is deze week begonnen met het uitdiepen van de surfzone van het IJsselmeer. Voordat het seizoen weer begint moet er bij Makkum en Workum zo’n 10.000 kubieke meter zand worden verplaatst. Beide plaatsen zijn populair bij kite- en windsurfers. Het loonbedrijf voert de werkzaamheden uit in opdracht van Súdwest-Fryslân.

Bron: Leeuwarder courant
FOTO TOM COEHOORN
 

Vismigratierivier Afsluitdijk stap verder

15-3-2016


 

Wat het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân betreft kan de Vismigratierivier Afsluitdijk er komen. GS gaf op 8 maart jl. haar goedkeuring aan het Provinciaal Inpassingsplan van de Vismigratierivier. Daarnaast zijn ook de vergunning voor de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) en de ontheffing voor de Flora- en Faunawet verleend.

Om de Vismigratierivier Afsluitdijk mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan voor het gebied nodig. In dit geval een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP lag in juni en juli 2015 samen met de Nb-wetvergunning ter visie, gevolgd door de ontheffing voor de Flora- en Faunawet in november. In een reactienota wordt antwoord gegeven op de ontvangen zienswijzen. De reactienota maakt deel uit van de besluitvorming van Provinciale Staten over het PIP. Er zijn in totaal negen zienswijzen binnengekomen. Deze leidden niet tot aanpassingen in de drie documenten.  

Johannes Kramer, gedeputeerde natuur en landelijk gebied:Dit bringt ús wer in stapke tichterby de realisaasje van de fiskmigraasjerivier. In rivier dy’t in oplossing biedt foar de ekologyske tûkelteammen dy’t de Ofslútdyk foar de fisken foarmet. Mar ék in protte ekonomysk foardiel opleveret foar it toerisme en de wurkgelegenheid.”

Visrechten
Op de toekomstige plek van de Vismigratierivier wordt nu nog beroepsmatig gevist. Voor een goede werking van de Vismigratierivier is verplaatsing of beëindiging van deze activiteiten nodig. Vissers die actief zijn binnen dit gebied komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie. De provincie Fryslân gaat hierover op korte termijn met de betreffende vissers in gesprek.

Vervolgstappen
Uiterlijk 26 mei aanstaande besluiten Provinciale Staten over het PIP. Na positieve besluitvorming van PS wordt het PIP, samen met de Nb-wetvergunning en de ontheffing Flora en Fauna wet gepubliceerd en kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze indienden nog in beroep gaan. Naar verwachting starten eind 2016 de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het project volgt daarbij de planning van Rijkswaterstaat die bezig is met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk. De Vismigratierivier moet uiterlijk 2023 klaar zijn. Meer informatie: www.vismigratiervier.nl

De Nieuwe Afsluitdijk
De Vismigratierivier Afsluitdijk maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen met Rijkswaterstaat werken deze partijen aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Het idee van de Vismigratierivier is ontwikkeld door de Waddenvereniging samen met Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea.

Makkumernoardwaard opgeknapt

6-2-2016


 De Makkumernoardwaard, een eiland vlakbij Makkum, dreigde te overgroeien met struiken en jonge bomen. Afgelopen periode is er hard gewerkt op het eiland, zo zijn de struiken met wilg en vlier weggehaald, de schelpenbanken weer helemaal kaal en de excursiewandelpaden opgeknapt. 

Het eiland ligt vlakbij het watersportdorp Makkum en heeft een belangrijke natuurfunctie in het IJsselmeergebied. Het eiland kenmerkt zich door moeras met rietvelden en enkele schelpenstranden. Veel beschermde dieren en planten vinden hier hun leefgebied. Zo broedt hier bijvoorbeeld de blauwe reiger, maar ook de bijzondere grote zilverreiger. In het noordelijke gedeelte van het eiland (vlakbij de Afsluitdijk) raakte het eiland steeds meer begroeid met struwelen van wilg en vlier. Om het gebied open te houden zijn deze grote struiken weggehaald. Daarnaast zijn ook de schelpenbanken aan de westzijde weer kaal. Het eiland is normaliter niet toegankelijk, maar voor onderhoud en excursies zijn er wel enkele paden. Ook deze paden zijn geegaliseerd en de omringende takken gesnoeid. Zo kunnen onze excursieleiders met hun groepen weer veilig over het eiland struinen. 

Rectificatie – Onjuiste berichtgeving vervoer bij ziekte of ongeval -

5-2-2016


 

In de berichtgeving van het Bolswards Nieuwsblad (website, folder en persbericht) hebben wij als Taxi Van der Bles per abuis een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. In geval van calamiteiten – ziekte of ongeval – belt u te allen tijde betreffende hulpdiensten. Taxivervoer Van der Bles heeft niets te maken met vervoer voor en door hulpdiensten. De ritten van Van der Bles zijn altijd voor eigen rekening, met uitzondering van gepland zittend ziekenvervoer. Hiervoor gelden de afspraken die u met uw zorgverzekeraar hebt gemaakt vanuit uw basisverzekering.

Bron: bolswardsnieuwsblad.nl

Van der Bles voert nachttaxi in

29-1-2016


SNEEK – In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en het Antonius Ziekenhuis uit Sneek lanceert Taxicentrale van der Bles de nachttaxi in Zuidwest Friesland. Het startsein voor de nachttaxi wordt maandag 1 februari gegeven bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek. 

Tot nu toe was het ‘s nachts lastig om een taxi te regelen. Met name tussen het middernachtelijke uur en 7.00 uur leverde dit problemen op door slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van taxibedrijven in de regio. Inwoners ondervinden hier nadeel van. Instanties waaronder ziekenhuizen, dokterswachten, de horeca, politie en veiligheidsdiensten drongen aan op vervoersvoorzieningen tijdens de nachtelijke uren.

Dit heeft Taxicentrale van der Bles doen besluiten om in het gehele gebied van Zuid West Friesland een nachttaxidienst-dienst te gaan aanbieden: zowel voor de inwoners (horecabezoek, vervoer naar/van luchthavens en dergelijk) alsmede als ondersteuning van politie en hulpverleningsdiensten (vervoer van personen na een calamiteit/ongeval), ambulances, huisartsen en spoedeisende hulp, bergingsbedrijven ,ouderenbonden, de Ziekenhuizen Sneek , Heerenveen en Leeuwarden.

Het gebied wordt begrensd door de lijn van Harlingen via Sneek naar Heerenveen, van Heerenveen naar Lemmer en de kustlijn van Lemmer naar Zurich, alsmede Kornwerderzand en Breezanddijk.

Het project van de nachttaxi kent een proeftijd van 1 jaar.

Bron: bolswardernieuwsblad.nl

Artikel is geplaatst door Yme Gietema

Opening Slagerij Bruinsma

27-1-2016


MAKKUM- Richard Bruinsma en Afke Visser openden op vrijdag 22 januari hun ambachtelijke slagerij in Makkum. Ze volgen Slagerij Neidhöfer op die vanaf maart 2013 in de Kerkstraat gevestigd was. 

Bruinsma komt niet uit een slagersfamilie. Zijn gedachten gingen in eerste instantie ook niet in de richting van het slagersvak, hij was van plan bouwkundig tekenaar te worden. Een bijbaan als schoonmaker zorgde ervoor dat hij in het slagersvak terecht kwam.

Tijdens deze bijbaan in een slagerij in Heerenveen kreeg hij steeds meer taken toebedeeld en ontdekte hij hoe leuk hij het werk vond. Hij ging de slagersvakopleiding volgen en om meer ervaring op te doen ging hij aan de slag in een supermarkt in Kollum en later in een ambachtelijke slagerij in Joure.

Inmiddels zit hij ruim 13 jaar in het slagersvak en is de liefde voor het werk alleen maar toegenomen. Bruinsma kiest bewust voor een ambachtelijke slagerij. Hij houdt er van om mooie producten te maken. Producten waaraan je kan zien dat ze kwaliteit hebben en waar je kan zien dat ze met vakmanschap gemaakt zijn. Met deze producten uit eigen keuken wil hij zich onderscheiden van de supermarkten.

De eerste weken van januari werden gebruikt om het interieur van de slagerij aan te pakken. De stellages voor de ramen en een aantal kasten zijn verwijderd en alles heeft een verfje gekregen. Het eerste weekend was boven verwachting. „De minsken binnen bliid dat de slachterij wer iepen is en fine it moai dat de slachter sels yn ‘e winkel stiet”, zegt Visser. Het wordt beaamd door een klant:„Ik hear der positieve berichten oer yn Makkum.”

Enkele mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om rondgeleid te worden maar de meesten gingen voor een “smaaktest”. „De Parijse wraps hebben we het meest verkocht, maar ook de slavinken en de snert behoorden tot de favorieten. En veel mensen hebben een vleeswarentrio of grillworst meegenomen. Erg leuk dat ze de door ons zelf gemaakte producten uitkiezen”, aldus Bruinsma.

„Altijd spannend zo’n openingsweekend bestaande uit hard werken om alles klaar te krijgen en korte nachtjes”, lacht Bruinsma. Maar hij heeft het als heel positief ervaren. „Zeer tevreden dat het zo druk was. We hebben ook veel bloemstukken gekregen van de collega-ondernemers, verenigingen en andere Makkumers. Heel leuk zo’n welkom!”

„We gaan eerst rustig bekijken hoe het gaat. Zien wat er goed loopt, wat de klanten hier graag willen.” Bruinsma woont met zijn vriendin Afke Visser en hun 2 kinderen, Jesse en Noa, in De Knipe. Zelf gaat hij elke dag naar Makkum, vriendin Afke zal op de zaterdag en in drukke periodes in de winkel staan.

Vanaf nu is slagerij Bruinsma door de week geopend van 8 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 8 uur tot 16.00 uur. De klanten zullen Bruinsma daar zelf aan het werk zien.„Mensen kunnen zien dat we zelf onze producten maken en ik vind het ook belangrijk dat ik zelf even een stukje vlees precies volgens de wens van een klant kan snijden.”

Tekst: Judith van Lavieren.

Bron: bolswardsnieuwsblad.nl

Makkumer verenigingen willen eilandjes voor de kust

21-1-2016


Verschillende verenigingen in Makkum willen voor de IJsselmeerkust van Makkum tot Workum drie eilanden creëren. Het eilandenplan met de naam Makkumer Lagune is bedacht vanwege de plannen die er op dit moment gemaakt worden voor het meer. Het gaat dan onder andere om een windmolenpark en een vismigratierivier in de Afsluitdijk. Er wordt al lang gesproken over het verhogen van het waterpeil.

Hogere golfslag bij storm kan zorgen voor schade aan de dijken. De eilandjes kunnen de golfslag op de kust verminderen en zo laten zien. Dat is goed voor kleinere bootjes. Bijkomend voordeel van de eilandjes is dat een windmolenpark in het IJsselmeer minder op zal vallen. De eilanden bieden mogelijkheden voor zwemmers, watersporters en vissers. Ook zou het gebied tussen de eilanden en de vaste wal ingericht kunnen worden als een soort van 'speedbaan' voor windsurfers.

De kosten voor het plan worden geschat op 10 miljoen euro. De verenigingen in Makkum hebben hun verenigd in de Projectgroep Kosta.

Bron: Omrop Fryslan

Drokker op it wetter

29-12-2015


It is drokker op it wetter as oare jierren. Dat sjocht de havenmaster fan Skylge. Ek yn wettersportplakken as de Lemmer, Snits en Makkum is dat te fernimmen. 
Omdat it bûten noch hieltyd mear maitiid as winter liket, hawwe in soad minsken de boat noch yn it wetter en gean sy der gauris op út om te silen of te sloepkefarren.

Yn de Noorderhaven yn Harns wurdt der ek fakânsje hâlden op 'e boat. Bysûnder is it al, want de temperatueren binne noch nea sa heech west yn desimber. 

Bron: Omrop Fryslân
Foto: Omrop Fryslân, Margaretha Bijleveld

Makkumer sloepen top in Langweer

7-10-2015


 MAKKUM – Dertig sloepen streden afgelopen zaterdag voor punten meetellend het Nederlands Kampioenschap op de wateren rondom Langweer. De Makkumer vloot was met de Fjoer Fûgel, Pulp Fiction en Twirre compleet vertegenwoordigd voor een 15,5 km lange race. - Lees meer ...

Twirre veroverd 1e plaats

1-10-2015


Afgelopen zaterdag roeide de Twirre zich naar een prachtige 1e plek in hun klasse op het thuiswater van Makkum. Overall waren ze 5e op een zonnig IJsselmeer met meer dan 40 andere deelnemers.