Uitgelicht:
Advertentie:

Nieuws

Aldfaers Erfrûte

17-8-2021


Toeristyske wink

Foto MV
Tusken Boalsert en Makkum, binnentroch, leit in rûte by lytse doarpen en buorskippen lâns. Op ûnderskate plakken dy’t it besjen wurdich binne en foar in part by it museum Aldfaers Erf yn Allingawier heare, binne bysûnderheden te sjen. Foarhinne gie de rûte troch Eksmoarra, Allingawier, Ferwâlde en úteinlik Piaam. Spitigernôch is de timmerwurkpleats yn Ferwâlde al in skoft sletten. It fûgelhûs yn Piaam is yn oare hannen kommen, mar noch wol iepen.