Uitgelicht:
Advertentie:

Ondernemersvereniging Makkum

De Ondernemers Vereniging Makkum is een vereniging, die zich tot doel stelt de belangen van ondernemers te behartigen, zolang er sprake is van een algemeen belang. Dit vindt plaats door middel van overleg met de Gemeente, andere belangenverenigingen binnen Makkum/Wûnseradiel.
Daarnaast is de Ondernemers Vereniging Makkum er om acties te stimuleren, dan wel te organiseren. Een onderdeel hiervan is de uitgave van "De Makkumer Belboei", een wekelijks verschijnend huis aan huis blad, waarin naast advertenties door leden van de Ondernemers Vereniging Makkum ook redactioneel nieuws is opgenomen. De Activiteiten - Simmer Commissie van de vereniging organiseert jaarlijks een zestal zomeravond braderieën en een jaarmarkt, tevens organiseert men in de zomer vakanties div. activiteiten, de Commissie Krystwilledei organiseert in december een Krystwilledei (voorheen Kerstmarkt). De sfeerverlichting in december is eveneens een activiteit van onze vereniging. Naast deze vaste commissies worden er ook regelmatig adhoc commissies gevormd, die een speciaal doel hebben.

Markten 2021
Marktmeester:
Richard Santana
tel. 06-27438243
mail: info@fryslanmarkten.nl

website: www.fryslanmarkten.nl

Tenslotte worden er jaarlijks meestal drie bijzondere avonden georganiseerd, een min of meer informele avond (Nieuwjaarsborrel) en een informatieve avond.
Natuurlijk zijn er ook kosten verbonden aan het lidmaatschap. Per jaar bedraagt de contributie op dit moment € 180,00

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als lid of meer informatie, dan kunt u zich natuurlijk altijd tot iemand van het bestuur wenden.
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Yvon de Roode
Annie van der Zee
Rick Hack
Nynke Boonstra
Marlisa Groen
Sietse Bouma

© 2021  Ondernemersvereniging Makkum

Contactgegevens

Ondernemersvereniging Makkum
Postbus 48
8754 ZN Makkum

Telefoon:
0515